Thân mời anh chị em KSCN và Thân Hửu bốn phương

gởi hình ảnh họp mặt về kysucongnghe@yahoo.com