Tài Liệu/ Biên Bản:

  1. Danh sách tham dự viên Đại Hội Kỳ 1 tại San Jose, California, USA

  2. Biên bản họp Tiền Đại Hội Kỳ 2

  3. Danh sách tham dự viên Đại Hội Kỳ 2 tại Washington, DC, USA

  4. Thông báo Đổi Tên Tiếng Anh của Hội AH QGKSCN

  5. Danh sách tham dự viên Đại Hội Kỳ 3 tại Toronto, Canada

  6. Danh sách tham dự viên Đại Hội Kỳ 4 tại Paris, France