Thân mời anh chị em KSCN và Thân Hửu bốn phương

gởi bài vở về kysucongnghe@yahoo.com