Thân mời anh chị em KSCN bốn phương gởi hình ảnh họp mặt về: 

kysucongnghe@yahoo.com