Thân mời anh chị em KSCN bốn phương gởi hình ảnh họp mặt về: 

kysucongnghe@yahoo.com


 

Tiền Đại Hội Thăm Chicago Đêm Đại Hội Mammoth Cave Smoky Mountain Air Force Museum Ford Factory

Videos: Tiền Đại Hội
Tiếp Tân Diễn Văn (1) Diễn Văn (2) Đại Hội 8 Hình Lưu Niệm

Một Vòng Chicago
1 2 3 4 5

Đêm Đại Hội

Lên Tàu Nghi Lễ (1) Nghi Lễ (2) Mừng ĐH7 Hình Lưu Niệm