Thân mời anh chị em KSCN bốn phương gởi hình ảnh họp mặt về: 

kysucongnghe@yahoo.com


 

Tiền Đại Hội Đêm Đại Hội Canberra Moreton Cruise

Videos: Một Vòng Sydney
(1) (2) (3) (4)
       
Canberra Moreton Cruise
(Canberra 1) (Canberra 2) (Moreton 1) (Moreton 2)
       

Đại Hội
(1) (2) (3) (4) (5) (6)