- Tài Liệu -

Văn Bằng KSCN Đầu Tiên

Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ

Ô. Lê Sĩ Ngạc, Giám Đốc 1957-1968

(Trích từ aihuucongchanh.com)

Đóng Góp của KSCN

Võ Sáng Nghiệp CN01

(Trích từ Niên Giám 1971 - CN12)

Niên Giám HVKT 1972-1973
Hình Bìa Giai Phẩm Xuân 75
Huy Hiệu và Bảng Tên