Sinh Viên CN 11-12

 

 

KHÓA 11

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Văn Bình

0903900307

 

2

Ngô Ngọc Chưởng

071.860042

 

3

Nguyễn Công Đàm

 

  damnguyen47@yahoo.com

4

Phạm Văn Đầy

077.269846

 

5

Ðỗ Nguyên Giai

 

 

6

Ðỗ Hùynh Hổ

 

  dohuynhhocn11@gmail.com

7

Trần Hổ Khương

 

 

8

Phạm Chí Linh

 

 

9

Trần Khắc Lượng

 

 

10

Trương Khắc Mẩn

 

  mankscn11@yahoo.com

11

Nguyễn Văn Mỷ

08.9312756

 

12

Cao Thọ Nhàn

 

 

13

Nguyễn Văn Nhi

08.8470159

 

14

Trương Thành Niệm

058.831947

 

15

Tô Hạnh Phúc

từ trần

   

16

Huỳnh Văn Phước

  từ trần

 

17

Tô Bá Quang

 

 

18

Trần Văn Quít

 

 

19

Lê Thái Sơn

 

 iahtnos@hotmail.com

20

Lê Văn Tha

 

 

21

Nguyễn Văn Thái

08.8981651

  nvthai46@yahoo.com

22

Nguyễn Đình Thanh

 

 

23

Phạm Hửu Thế

 

  thetoneypham@aol.com

24

Đặng Văn Thời

từ trần

 

25

Văn Ngọc Thưởng

0903837320

 

26

Phạm Thành Tọai

 08.8372813

 

27

 Hồ Cảnh Xuân

0903726760

 

 

 

 

 

 

KHÓA 12

Điện Thoại

Email

1

Mai Thành Công

 

 

2

Nguyễn Khoa Danh

 

 

3

Trần Diện

8202522

 

4

Trần Ngọc Dõng

 

dntran99@hotmail.com

5

Võ Văn Đức

 

 

6

Đỗ Đình Giang

8040108

 

7

Phạm Khắc Hiệp

 

 

8

Phạm Đăng Khoa

từ trần

 

9

Hồ Văn Khôi

8601668

 

10

Lương Thành Lạc

5162790

 

11

Lê Đại Lộc

8515840

 

12

Nguyễn Xuân Mỹ

 

mynguyen47@yahoo.com 

13

Hồ Văn Nhân

 

 

14

Trần Duy Phanh

9714776

 

15

Võ Tấn Phát

 

 

16

Đồng Công Quan

8261434

 

17

Nguyễn Hồng Sàng

8490023

 

18

Phạm Đắc Tài

từ trần

 

19

Cao Xuân Tấn

 

 

20

Vũ Văn Thành

  từ trần

 van.thanh.vu@gmx.de

21

Võ Duy Thắng

 

 thangvo99@yahoo.com

22

Nguyễn Ngọc Thọ

7711532

 

23

Hà Văn Thông

 

 thongvh47@yahoo.com

24

Lê Hửu Tí

 

 

25

Đòan Trọng Trì

8978525

 

26

Đoàn Thành Trung

9312504

 

27

Nguyễn Vĩnh Tuy

 từ trần

vinhtuy@yahoo.com

28

Nguyễn Văn Tư

8253364

 

29

Châu Há Tử

 

 

30

Võ Văn Vân

8294240

 

31

Lương Vinh Quốc Việt

 

luong@value.com.au

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG