Sinh Viên CN 13   

 

 

KHÓA 13

Điện Thoại

Email

1

Lê Cần An

 từ trần

  Từ trần

2

Nguyễn Đình Ái

 

aidinh69@hotmail.com

3

Lưu Cường

 

 

4

Đào Vị Dân

 

Daneldao@yahoo.com

5

Trương Hoàng Dũng

0913801831

containersaigon@hcm.vnn.vn

6

Tiêu Tiêu Đạt

 

 

7

Nguyễn Kim Điều

 

nkdieu@gmail.com

8

Nguyễn Huy Động

 

donwinn2000@yahoo.com

9

Đoàn Cảnh Đức

 

cdoan@juno.com

10

Trần Văn Giàu

 

mrgiautran@yahoo.com.au

11

Phạm Đức Hân

7196544

hanpham176@yahoo.com

12

Nguyễn Hùng

  Từ trần

 

13

Trịnh Kim Hùng

8434347

 kimhung_49@yahoo.com 

14

Đinh Quang Khanh

 

 khanhdq9@yahoo.com

15

Nguyễn Kim Khánh

 

 

16

Lê Văn Khuê (Thủ Khoa)

 

khue_le@yahoo.com

17

Trần Văn Lai

 

ltranv@yahoo.com

18

Nguyễn Chi Lăng

 

ae2lang@yahoo.com

19

Đỗ Văn Lâm

 

hldo@iprimus.com.au 

20

Nguyễn Thành Lập

164274379

 

21

Trần Đình Lãnh

63822272

cndalat@hcm.vnn.vn

22

Huỳnh Khắc Lễ

 từ trần

khacnhan@yahoo.com 

23

Phan Đình Mậu

 từ trần

 

24

Hứa Hiền Minh

6564656649

 itsokm48@gmail.com

25

Võ Ngọc Minh

 

 

26

Trần Quan Nghiệp

 

quan4319@yahoo.com

27

Trần Văn Nghiệp

 

nghiep.tran@cdaero.com

28

Nguyễn Thanh Phong

7310360

 

29

Nguyễn Hữu Phúc

 

 

30

Nguyễn Mậu Phụng

 

mauney@videotron.ca

31

Phí Văn Quang

0903724828

 PLASTIC@yahoo.com

32

Trần Việt Quang

 

 

33

Vũ Đức Quảng

 

qvu@memsusa.com

34

Lê Hữu Quyền

 Từ trần  

 

35

Lương Văn Thanh

0918046686

lgvthanh49@yahoo.com

 36

 Trần Lâm Thăng

 Từ trần

 

37

Vũ Đình Thuần

 

vudthuan@yahoo.com

38

Lê Đình Tiến

8652403

ldtien49@yahoo.com

39

Nguyễn Viết Tốn

 

nguyenvton@yahoo.com

40

Trần Vĩnh Tông

Từ trần

 

41

Hồ Truyền

 

hotruyen@yahoo.com 

42

Lê Phước Tuấn

058 825533

 

43

Nguyễn Đắc Ứng

 

ungnguyen2000@yahoo.com

44

Nguyễn Văn Xương

 

 

45

Lê Văn Yến

 

yenn47@msn.com

 

 

 

 

                                                               Trở lên ĐẦU TRANG