Sinh Viên CN 04-06   

 

 

KHÓA 04

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Văn Chưởng

từ trần

 

2

Huỳnh Thạnh Đức

 

  ducthanhuynh@yahoo.com

3

Nguyễn Hưng

 

 

4

Phạm Ngọc Loan

  Từ trần

 

5

Chu Văn Long

8352126

 

6

Võ Văn Long

8988466

 

7

Nguyễn Văn Mạnh

 

 

8

Nguyễn A Mi

 

 

9

Nguyễn Thạch Ngọc

 

 

10

Phạm Long Quân

Từ trần

 

11

Quách Ngọc Sơn

 

 

12

Trương Tấn Thành

   

13

Trương Phước Thành

 

 

14

Nguyễn Đình Thuận

 

  thuannd@hotmail.com

15

Nguyễn Hữu Thông

 

 

16

Hùynh Thu Tòan

Từ trần

 

 

 

 

 

 

 

KHÓA 05

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Văn Diệp

  

   nvandiep@yahoo.com

2

Đào Hữu Hạnh

  

  

3

Nguyễn Minh Nhựt

  

   nhutmn1439@yahoo.ca

4

Nguyễn Đôn Phú

  

  donnguyen88@yahoo.com

5

Đỗ Mậu Quỳnh

   từ trần

  

6

Võ Kim Sê

  

  kimtech@optusnet.com.au

7

Nguyễn Văn Tấn

  

 

8

Đòan Đức Thắng

 Từ trần

  

9

Nguyễn Quang Vận

Từ trần

  

10

Nguyễn Văn Viên

 

   nv2@saigonnet.vn

 

 

 

  

 

 

KHÓA 06

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Trọng An

 

 

2

Phạm Thanh Bạch

0903811356

 

3

Đỗ Văn Biểu

 

 

4

Thái Văn Chín

  Từ trần

 

5

Lê Kim Đức

8961628

 

6

Lý Công Hải

8292781

 

7

Hồ Phước Hưng

 

 

8

Nguyễn Xuân Hưởng

9006046

 

9

Nguyễn Thành Kiệu

8596392

 

10

Nguyễn Hồng Lam

 

 

11

Trương Văn Mẫn

8960075

 

12

Phạm Phú Ngọc

 

 

13

Nguyễn Sáu

 

  sau.nguyen@gmail.com

14

Phan Văn Thọ

 

 

15

Phạm Xuân Thời

 

  ngonmtl@yahoo.ca

16

Trần Văn Thuận

 

  thuan_uyen@yahoo.com

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG