Sinh Viên CN 07-08

    

 

KHÓA 07

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Minh Chiêm

 

 

2

Nguyễn Đình Chu

 

 chunguyen41@gmail.com

3

Lê Minh Đức

9700217

 

4

Ung Văn Hổ

 

  vanhoung@Rogers.com

5

Văn Đình Hưng

từ trần 

 

6

Cao Thanh Hùynh

từ trần 

 

7

Hòang Khôi

 

 

8

Tạ Bình Kiệt

từ trần 

 

9

Phạm Quan Lý

 

 

10

Nguyễn Thành Ngưu

 

 nguu55@yahoo.com

11

Nguyễn Văn Phán

 

 

12

Nguyễn Thanh Phú

8334801

 

13

Nguyễn Tấn Phước

604 598 9754 

 

14

Trần Trọng Quang

8990895

 

15

Nguyễn Văn Quán

Từ trần

 

16

Võ Hồng Sơn

 

 hongsonvo@yahoo.com

17

Tôn Quang Sung

 

  jhax129@yahoo.com

18

Nguyễn Văn Thắng

  từ trần

 

19

Nguyễn Văn Thạnh

từ trần 

 

20

Nguyễn Năng Tỉnh

 

 

21

Trần Thiện Tứ

903842830

 

22

Tạ Anh Võ

 

vochauta@tampabay.rr.com 

 

 

 

 

 

KHÓA 08

Điện Thoại

Email

1

Lê Đăng Bôn

 Từ trần

 

2

Hứa Đông Châu

 

 

3

Ngô Đức Chính

 

 cdngo45@yahoo.com

4

Nguyễn Văn Chưởng

  Từ trần

 

5

Phạm Cung

 

 

6

Hà Đức Định

 

 

7

Lê Hoàng Giáo

 

giaole42@yahoo.com 

8

Huỳnh Thanh Hòa

 

hoahuynhtx@yahoo.com 

9

Nguyễn Phát Hồng

8965220

 

10

Trần Công Khiêm

  8437349  

 

11

Nguyễn Tuấn Kiệt

8586296

 

12

Nguyễn Đình Lâm

 

 Lam.Nguyen@escg.jacobs.com

13

Nguyễn Như Mộng

 

 

14

Nguyễn Văn Ngọc

 

on_nhu@hotmail.com 

15

Ngô Lương Phú

 

phuloingo@hotmail.com 

16

Nguyễn Kim Qúy

 

kimquy39@hotmail.com 

17

Nguyễn Ngọc Sơn

 

 

18

Nguyễn Đắc Thận

9404463

nguyendacthan@yahoo.com

19

Văn Đình Thạnh

 

20

Trần Văn Thành

  Từ trần

 

21

Du Quang Thuận

 

nhatnguyetluu@gmail.com

22

Dương Thiệu Toản

 

btduong@hotmail.com 

23

Phó Quốc Uy

 

uythao@embarq.com 

24

Lê Văn Xa

 

 

 

   

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG