Sinh Viên CN 09-10

 

 

KHÓA 09

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Định An

 

 

2

Huỳnh Phước Bàng

 

  huynhpbang@hotmail.com

3

Võ Văn Bé

 

  bevan_vo@yahoo.com

4

Hoàng Duy Bình

 

 

5

Bùi Minh Chánh

 

  chanh.bui@gmail.com

6

Nguyễn Bĩnh Cương

 

  ngbcuong@hotmail.com

7

Võ Văn Hoàng

 

  hoang.vovan@gmail.com

8

Âu Hùng

 

  henryau1@yahoo.com

9

Nguyễn Gịu Hùng

 

  hung_g_nguyen@yahoo.com

10

Trương Minh Khánh

 

  khanhvanvu1@yahoo.com

11

Võ Ngọc Khánh

 

 

12

Nguyễn Tấn Lộc

 

 

13

Võ Văn Minh

 

 

14

Nguyễn Thành Mỹ

 

 

15

Đỗ Đăng Nghinh

 

 

16

Vĩnh Nguyện

 

 

17

Trần Văn Phát

Từ trần

 

18

Hùynh Văn Phú

 

 

19

Văn Đình Phúc

 

  phuc.van@sbcglobal.net

20

Hoàng Thanh

 

  hoangthanh45@hotmail.com

21

Nguyễn Xuân Thành

 

 

22

Châu Tùng Thiện

 

 

23

Nguyễn Hòang Thu

 

  nguyenhoangthu42@hotmail.com

24

Nguyễn Thanh Tòng

 

 

25

Mã Tường Trung

 

  matrung2000@yahoo.com

26

Nguyễn Tấn Việt

 từ trần

 

 

 

 

 

 

KHÓA 10

Điện Thoại

Email

1

Nguyễn Tấn Á

8303214

 

2

Nguyễn Văn Ánh

8355129

 

3

Nguyễn Công Chánh

7305718

 nguyencongchanhvn@yahoo.com

4

Đỗ Văn Chơn

8641408

 

5

Huỳnh Văn Của

8412503

 

6

Phạm Quốc Cường

 

 

7

Trần Hậu Đức

 

 

8

Nguyễn Đông Hải

từ trần

 

9

Lâm Minh Hiệp

 

 

10

Nguyễn Văn Hòang

 

 

11

Nguyễn Văn Hường

từ trần

 

12

Nguyễn Bá Khả 8448398  

13

Nguyễn Đình Mẫn

 

 

14

Phạm Đình Nghi

8961391

 

15

Lê Văn Phúc

 

 

16

Hồ Phụng

từ trần

 

17

Phạm Thanh Quan

 

 

18

Nguyễn Tài Sang

từ trần

 

19

Hoàng Thái Sơn

8395601

 

20

Nguyễn Hửu Thái

 

Thai.Nguyen@gov.ab.ca

21

Đỗ Quang Thanh

8553797

 

22

Trần Công Thành

8448398

 

23

Trần Duy Thành

 

 

24

Mai Xuân Thành

 

maixuanthanh2005@yahoo.com 

 

 

 

 

 

Trở lên ĐẦU TRANG