ĐIỀU LỆ và NỘI QUY

 

HỘI ÁI HỮU

 

Trường QUỐC GIA KỸ SƯ CÔNG NGHỆ

 

(Chấp thuận lần đầu tiên: 17 tháng 8 năm 2007)

(Sữa đổi lần thứ nhất ngày 8 tháng 8 năm 2008)

---

 
USA, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

 

 

CHƯƠNG I – MỤC ĐÍCH và TÔN CHỈ

 

MỤC ĐÍCH:

 

Điều 1: Đại đa số cựu Nhân Viên Ban Giám Đốc và Ban Giảng Huấn, và cựu Sinh Viên tham dự Đại Hội Thế Giới Kỹ Sư Công Nghệ Kỳ 1 tổ chức tại San Jose, California, USA vào ngày 2 tháng 6 năm 2006 đồng ý thành lập:

 

 HỘI ÁI HỮU Trường QUỐC GIA KỸ SƯ CÔNG NGHỆ

 

Điều 2: Tên chính thức của Hội gồm 2 hàng:

 

  • khi dùng tiếng Việt:

Hàng 1:  Hội Ái Hữu Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ

Hàng 2:  (Ky Su Cong Nghe Alumni Association)

  •  khi dùng tiếng Anh:

Hàng 1:  Ky Su Cong Nghe Alumni Association

Hàng 2  (Hoi Ai Huu Truong Quoc Gia Ky Su Cong Nghe) (không bỏ dấu)

 Điều 3: Mục đích chính của Hội là tạo điều kiện liên lạc và gặp gỡ thường xuyên giữa các Hội Viên và toàn thể cựu Nhân Viên và cựu Sinh Viên của trường để giúp đỡ lẫn nhau về mặt vật chất lẫn tinh thần khi cần thiết.

 

TÔN CHỈ:

 

Điều 4: Vì lợi ích chung, không ai được lợi dụng danh nghĩa của Hội vào mục đích cá nhân.

 

Điều 5: Hoạt động của Hội dựa trên tinh thần Thân Hữu và Tương Trợ vì vậy Hội không chấp nhận hội viên đả kích hay phỉ báng lẫn nhau vì bất đồng chính kiến hay dị biệt tôn giáo.

 

Trang 1/ 5

 

 

 

 

CHƯƠNG II – TỔ CHỨC

 

BAN ĐIỀU HÀNH

 

Điều 6: Ban Điều Hành (BĐH) do Hội Viên bầu lên gồm có:

-     Hội Trưởng (HT)

-   Phó Hội Trưởng (PHT) kiêm Tổng Thư Ký (TTK)

-      Thủ Quỹ (TQ)

 BAN ĐẠI DIỆN VÙNG

 

Điều 7: Ban Đại Diện Vùng (BĐD) gồm có các thành viên, 1 người đại diện cho mỗi vùng (phân vùng có thể thay đổi tùy theo nhu cầu):

-  Canada

-  Âu Châu

-  Úc Châu

-  Việt Nam

-  Phía Đông Hoa Kỳ (gồm các tiểu bang thuộc 2 múi giờ Eastern và Central Times)

-  Phía Tây Hoa Kỳ (gồm các tiểu bang thuộc 2 múi giờ Mountain và Pacific Times, và các nơi khác).

 BAN CỐ VẤN

 

Điều 8: Ban Cố Vấn (BCV) gồm có tất cả quý vị cựu Giám Đốc và Phó Giám Đốc Trường Quốc gia Kỹ Sư Công Nghệ (QG KSCN) đã gia nhập hội.

 

NHIỆM KỲ

 

Điều 9: Nhiệm kỳ của BĐH là 2 năm.

 

Điều 10: BÐH sẽ được bầu theo hình thức liên danh. Trong trường hợp không có liên danh nào ứng cử thì Hội Viên sẽ đề nghị liên danh.

 

Điều 11: Kết quả bầu chọn BĐH sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 7 năm cuối của nhiệm kỳ hay tại ngày Tiền Đại Hội, nếu Đại Hội KSCN được tổ chức vào năm đó. BĐH sẽ được bầu bằng cách bỏ phiếu tại ngày Tiền Đại Hội, trên Diễn Đàn (www.kysucongnghe.net/diendan), Group Email, hoặc bằng thư thường. Kết quả sẽ được cất giữ trên Web Site ghi trong Điều 17. Liên Danh sẽ đắc cử với đa số phiếu từ các hội viên bỏ phiếu.

 

Điều 12: Đại Diện Vùng sẽ do các hội viên trong vùng bầu ra, hoặc do BĐH chỉ định nếu hội viên trong vùng chưa có dịp chọn Đại Diện.

 

Điều 13: Trong nhiệm kỳ nếu vì lý do nào đó mà HT không còn tại chức thì PHT hay TQ sẽ thay thế, theo thứ tự, cho đến khi mãn nhiệm kỳ.

 

HỘI VIÊN

 

Điều 14: Tất cả quý vị cựu Nhân Viên (Ban Giám Đốc/Hành Chánh và Ban Giảng Huấn) và cựu Sinh Viên của trường QG KSCN, cùng thân nhân sẽ là Hội Viên của Hội, nếu gởi thư, email, hay trả lời thư mời của Ban Soạn Thảo Điều Lệ (trong khi chưa có BĐH) hoặc của BĐH đồng ý nhập hội. Trong thư, xin vui lòng ghi địa chỉ, địa chỉ email, hay số điện thoại để liên lạc.

 

Tên của quý vị cựu Nhân Viên và cựu Sinh Viên của trường có thể xem ở mục “Trường Tôi” tại Web Site “www.kysucongnghe.net” và tập “Kỷ Yếu 1972 Trường QGKSCN”. Nếu thiếu sót, tên của người đó sẽ phải được xác nhận bởi 2 người đã có tên trong những danh sách nói trên.

 

Điều 15: Thân Hữu được 1 Hội Viên ở Điều 14 nói trên giới thiệu cũng sẽ được nhận là Hội Viên của Hội, nếu đồng ý nhập Hội cũng bằng những cách thức nêu ra trong Điều 14.

 

PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN và LIÊN LẠC

 

Điều 16: Group Email dưới đây là phương tiện thông tin và liên lạc chính thức của Hội:

 

Group email: ah_kysucongnghe@yahoogroups.com

 

Điều 17: Bên cạnh Group Email nói trên, www.kysucongnghe.net sẽ là Web Site chính thức của Hội, và sẽ do Admin hay “Quản Gia” hiện tại tiếp tục đảm trách.

 

Trang 2/ 5

 

 

 

 

 

CHƯƠNG III – TRÁCH NHIỆM và QUYỀN LỢI

 

BAN ĐIỀU HÀNH và CỐ VẤN

 

Điều 18: BĐH và BCV có trách nhiệm:

 

a)      Gìn giữ và tu chính Điều Lệ và Nội Quy của Hội.

 

b)      BĐH hoạch định chương trình họat động phù hợp với Mục Đích và Tôn Chỉ của Hội.

 

Ngoài những sinh hoạt đề cập trong Bản ĐL&NQ nầy, những họat động khác phải được BCV đồng ý trước khi thông báo cho Hội Viên. Trong vòng 15 ngày kể từ khi thông báo, nếu không có Hội Viên nào phản đối thì BĐH có thể tiến hành thực hiện những hoạt động mới đề nghị.

 

BĐH sẽ phối hợp với BĐD Vùng để thực hiện các chương trình đã đề ra.

 

c)      Hội Trưởng chịu trách nhiệm chung tất cả hoạt động của Hội. HT chủ tọa Đại Hội Thế Giới KSCN và liên lạc với các hội đoàn bạn với sự trợ giúp của PHT.

 

HT là phát ngôn viên chính thức của Hội, trong trường hợp HT vắng mặt thì PHT sẽ đảm nhận trách nhiệm nầy.

 

d)      PHT kiêm TTK phụ trách lập biên bản các buổi họp, và cập nhật danh sách và các chi tiết liên lạc của Hội viên. TTK là điểm liên lạc của Hội đón nhận tất cả tin tức về Hội Viên (HV) cùng tin tức liên quan đến tất cả cựu nhân viên và sinh viên của trường để đề nghị phương thức giúp đỡ, nếu cần.

 

e)      Thủ Quỹ quản lý ngân sách và vận động gây quỹ. Mọi chi tiêu phải được sự đồng ý của PHT, chỉ cần HT thông qua khi cần thiết.

 

Ngân quỹ sẽ đuợc công bố trên WS kysucongnghe.net. Để bảo đảm sự minh bạch cũng như không bị sai sót trong việc chi thu, tất cả các ngân quỹ của Hội cũng như Quỹ của mọi sinh hoạt sẽ được tổ chức thế nào để có sự kiểm sóat một cách độc lập. Thí dụ: Thủ Quỹ sẽ giử tiền và sổ sách riêng và sẽ so sánh với Báo Cáo Tài Chánh do 1 người khác (thí dụ như PHT) phụ trách cập nhật và công bố trên WS.

 

Thủ Quỹ sẽ mở 1 trương mục tại 1 ngân hàng có văn phòng ở các tiểu bang của Hoa Kỳ. Trương mục nầy đứng tên bởi PHT và TQ (sẽ được thay đổi nêu cần) và sẽ mang tên như đã ghi ở Điều 2:

Hàng 1:   KSCN Alumni Association

Hàng 2:   (Hoi Ai Huu Truong QGKSCN) (không bỏ dấu và viết tắt)

 f)        Đại Diện Vùng là điểm liên lạc của HV ở từng địa phương với Hội, phụ giúp PHT để thu thập chi tiết và tin tức về Hội Viên cùng tin tức liên quan đến cựu nhân viên và sinh viên của trường ở trong vùng.

 

Điều 19: BCV giữ vai trò hướng dẫn tinh thần và góp ý cho mọi sinh họat của Hội. Phiếu của BCV sẽ quyết định kết quả bầu cử khi kết quả ngang ngửa 50/50.

 

HỘI VIÊN

 

Điều 20: Hội Viên sẽ thông báo cho Đại Diện Vùng mọi thay đổi về chi tiết cá nhân của mình để cập nhật hồ sơ.

 

Điều 21: Hội Viên ở Điều 14 đều có quyền tham gia bầu cử và ứng cử vào BĐH. Thành viên của BĐH có thể ra ứng cử lại hoặc được chỉ định lại.

 

Điều 22: Hội Viên không phải đóng niên liễm. Tất cả mọi đóng góp cho Hội dựa trên tinh thần bất vụ lợi và vô điều kiện luôn luôn được đón nhận.

  

Trang 3/ 5

 

 

 

 

CHƯƠNG IV – SINH HOẠT

 

Điều 23: ĐẠI HỘI

 

Tùy tình hình và khả năng, một đại hội mang tên “Đại Hội Thế Giới KSCN” sẽ được luân phiên tổ chức tại khắp nơi trên thế giới để thắt chặt tình thân hữu giữa các Hội Viên.

 

Ngày Tiền Đại Hội sẽ là ngày họp khoáng đại để cùng nhau kiểm điểm các sinh hoạt đã qua và bàn chương trình hoạt động cho tương lai, đề nghị và biểu quyết sửa đổi nội quy, và bàn giao BÐH.

 

Điều 24: ĐẶC SAN

 

Tùy khả năng, một tờ Đặc San sẽ được phát hành với tựa đề trên hình bìa gồm có ít nhất 2 hàng:

·        KSCN ở hàng thứ nhất

·        Lý do phát hành ở hàng thứ hai (thí dụ: Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập Trường)

 

Điều 25: Tiền còn dư từ các sinh hoạt của Hội sẽ được giao cho TQ của Hội để dùng vào các họat động trong tương lai.

 

Điều 26: Sau khi Hội được thành lập, Web Site sẽ giao cho TQ cũa Hội số tiền còn lại từ các sinh hoạt trước đây. Sau đó Hội sẽ trả chi phí mỗi năm cho WS. Chi phí cho năm 2008 sẽ là $240.

 

Điều 27: TƯƠNG TRỢ HỘI VIÊN

 

a)      Hội sẽ cử đại diện đến chia buồn với Hội Viên, cựu Nhân Viên và cựu Sinh Viên, hay gia đình trong trường hợp vợ hay chồng, con ruột, cha mẹ 2 bên, hay chính những thành viên nầy qua đời. Phúng điếu sẽ là 1 vòng hoa khoảng $100 USD hay tùy vật giá địa phương với sự đồng ý của PHT.

 

b)      Trong trường hợp Hội Viên, cựu Nhân Viên và Sinh Viên, hay gia đình gặp khó khăn, TK, TQ, và BĐD hoặc 1 hội viên trong vùng sẽ cùng nhau vận động kêu gọi quyên góp để giúp đỡ.

 

 

CHƯƠNG V – TỪ NHIỆM

 

Điều 28: Thành Viên của BĐH có thể từ nhiệm bằng cách thông báo cho BĐH. Nếu toàn thể BĐH có ý định từ nhiệm thì sẽ thông  báo cho BCV. Trong khi chờ có BĐH mới hay BĐH tạm thời, tất cả thành viên sẽ phải tiếp tục giữ nhiệm vụ trong thời hạn không quá 3 tháng kể từ lúc thông báo .

 

Điều 29: Thành Viên của BĐH có thể bị giải nhiệm bởi 2/3 tổng số thành viên của BĐH và BCV, hoặc cũng có thể bị giải nhiệm bởi đa số Hội Viên bỏ phiếu nhưng không ít hơn 1/3 tổng số hội viên.

 

Điều 30: Hội Viên có thể rút lui khỏi Hội bằng cách thông báo cho Hội.

 

Điều 31: Hội Viên có thể bị loại ra khỏi Hội bởi đa số Hội Viên bỏ phiếu nhưng không ít hơn 1/3 tổng số hội viên.

 

Trang 4/ 5

 

 

 

 

CHƯƠNG VI – SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ và NỘI QUY

 

Điều 32: Điều Lệ và Nội Quy nầy có thể được sửa đổi theo tiến trình sau đây:

 

a)      Nếu xét thấy không ảnh hưởng đến sự tồn tại của Hội, tất cả các sửa đổi sẽ được duyệt xét và biểu quyết bởi đa số thành viên BĐH và BCV; ngoài ra mọi sự sửa đổi sẽ theo thủ tục sau đây:

 

b)      Đề nghị sửa đổi sẽ được cứu xét nếu có ít nhất 5 hội viên đề xướng.

 

c)      Đề nghị sửa đổi sẽ được chấp thuận nếu được sự đồng ý của 2/3 tổng số thành viên của BĐH và BCV.

 

d)      Nếu không hội đủ 2/3 tổng số thành viên nói trên, hay do ý muốn của các thành viên nầy, đề nghị sửa đổi sẽ được đem ra cho Hội Viên biểu quyết. Đề nghị sẽ được chấp thuận với đa số phiếu của các Hội Viên bỏ phiếu nhưng không ít hơn 1/3 tổng số hội viên.


 

SOẠN THẢO ngày 24 tháng 4 năm 2007

           

Ban Soạn Thảo Nội Quy:

 

Quý anh:

Nguyễn Sáu CN6

Ngô Lương Phú CN8

Nguyễn Đắc Ứng CN13

 

 

CHẤP THUẬN ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

Chủ Tọa Đoàn Tiền Đại Hội Thế Giới KSCN Kỳ 2 tại Washington, DC, USA:

 

Quý anh:

Nguyễn Văn Quang CN1

Nguyễn Văn Tân CN1

Trần Kiêm Cảnh CN3

 

Trang 5/ 5